Nama : Prof. Ir. Adrizal, M.Sc., Ph.D
Jabatan : Direktur
Prof.Dr.Ir.Hj. Anis Tatik Maryani, M.P.
Jabatan : Wakil Direktur I
Nama : Dr.H. Zamzami, S.E., M.Si.
Jabatan : Wakil Direktur II
Nama : Herlisman, SE
Jabatan : Kasubag Tata Usaha
Nama : Masyuhur, SE
Jabatan : Juru Bayar
Nama : Herryjon, SE
Jabatan : Staf Pascasarjana
Nama : Sugeng Wahyudi, SE
Jabatan : Staf Pascasarjana
Nama : Lidya Savitri, SE
Jabatan : Bag. Umum & Keuangan
Nama : Sri Utari
Jabatan : Bag. Umum & Keuangan
Nama : Roma Mandala Putra, SE, MM
Jabatan : Bag. Umum & Keuangan
Nama : Azhar Munandar, SE
Jabatan : Akademik & Kemahasiswaan
Nama : M. Harino Edison, SH
Jabatan : Akademik & Kemahasiswaan
Nama : Afrizal N. T., S.Kom
Jabatan : Staf IT
Nama : Andry Almustaqim, S.Kom
Jabatan : Staf IT
Nama : Prahyani Ariati Putri, S.Pd
Jabatan : Akademik & Pengelola Surat
Nama : Sumaryanto, SH
Jabatan : Perlengkapan & Teknisi
Nama : Sugianto
Jabatan : Perlengkapan & Kebersihan
Nama : Lili Triono
Jabatan : Kebersihan Unja Pasar